Ψηφοφορίες

24
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας

20
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;

92
Τὶ εἶναι γιὰ σᾶς ὁ Σταυρὀς καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου;

71
Ποιό εἶναι τό πιό δύνατό βίωμα τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ στήν ζωή σας;
138
Πιστεύετε ὅτι οἱ πολιτικές ἰδεολογίες κάθε μορφῆς καί ὁ ἄνθρωπος ὡς ἀξία