Ψηφοφορίες

28
Ποιὰ βασική παρηγοριὰ νοιώθετε στὶς δυσκολίες σας

22
Ποιὸ βίωμα εἶναι πιὸ οἰκεῖο γιὰ σᾶς;

93
Τὶ εἶναι γιὰ σᾶς ὁ Σταυρὀς καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου;

72
Ποιό εἶναι τό πιό δύνατό βίωμα τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ στήν ζωή σας;
161
Πιστεύετε ὅτι οἱ πολιτικές ἰδεολογίες κάθε μορφῆς καί ὁ ἄνθρωπος ὡς ἀξία