4 χορωδιακά ἀπό τὸν Μεσσία τοῦ Χαῖντελ

4 χορωδιακά από τον Μεσσία του Χαίντελ.
 
«Ο Μεσσίας» είναι ορατόριο του Γερμανού συνθέτη Γκέοργκ Φρήντριχ Χαίντελ. Γράφτηκε το 1741. Θεωρείτε ένα από τα κορυφαία μουσικά επιτεύγματα του ανθρωπίνου πνεύματος. Το κείμενο πάνω στο οποίο βασίστηκε δεν είναι άλλο από περικοπές της Αγία Γραφής –Παλαιάς και Καινής- στις οποίες απλά ο Χαίντελ έδωσε μουσική. Θέμα του η προαναγγελία, ο ερχομός και το έργο του Μεσσία. Δεν μπορούσε κάποιο ανθρώπινο ποίημα να περιγράψει και να δοξολογήσει τη ζωή του Κυρίου μας. Θα ήταν κατώτερο. Μόνο το Θεόπνευστο βιβλίο της Αγίας Γραφής θα μπορούσε να αποτελέσει το λιμπρέτο αυτού του κορυφαίου μουσικού έργου.
Χωρίζεται σε τρία μέρη: το α΄ αρχίζει με τις προφητείες του Ησαΐα και τον ευαγγελισμό των ποιμένων• στο β΄ μέρος το κείμενο επικεντρώνεται στο Θείο Πάθος, το οποίο και κλείνει με το περίφημο χορωδιακό Αλληλούια• τέλος, το γ΄ μέρος έχει ως κεντρικό θέμα την Ανάσταση των νεκρών και τη δόξα του Ιησού στους Ουρανούς
Λέγεται πως ο Χαίντελ συνέθεσε αυτό το έργο έχοντας καταιγισμό έμπνευσης και μην μπορώντας να αντισταθεί αλλά ούτε και να παραβλέψει τις υπέροχες μελωδίες οι οποίες ανέβαιναν στη ψυχή και το μυαλό του, για αρκετές ημέρες συνέθετε χωρίς ούτε καν να φάει αλλά ούτε και να κοιμηθεί. Η ουρανομήκης μελωδία του έργου δημιουργεί την αίσθηση πως στα χορωδιακά μέρη του μαζί με τους ανθρώπους συντραγουδούν Άγγελοι.
Παρουσιάζουμε 4 χορωδιακά μέρη παραθέτοντας παράλληλα και το Αγιογραφικό κείμενο.

1. ὅτι παιδίον ἐγενήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελός, θαυμαστὸς σύμβουλος, Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· ἐγὼ γὰρ ἄξω εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτῷ. (Ησαΐας 9, 6)

2. δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. (Λουκάς 2,14)

3. ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης. τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης; Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός, Κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ. ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης (Ψαλμοί 23:7-10)

4. ἀλληλούϊα· ὅτι ἐβασίλευσε Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ. (Αποκάλυψη 19:6)

ἐγένετο ἡ βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Αποκάλυψη 11:15)

βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων. (Αποκάλυψη 19:16)
ἀλληλούϊα·