Ἅγιος ὁ Θεός στὰ Ἀραμαϊκά

Άγιος ο Θεός στα Αραμαϊκά (στην γλώσσα που μίλησε ο Χριστός)