Ἁγνή Παρθένε στὰ Ρωσικά‏

Αγνή Παρθένε στα Ρωσικά.