Ἁγνή Παρθένε στὰ Ρωσικά‏
http://youtu.be/JAwaXo4OZVU

Αγνή Παρθένε στα Ρωσικά.