Χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται… Μυροφόρων

Χαράς τα πάντα πεπλήρωται…
Ιδιόμελο Αναστάσιμο σε ήχο γ’.
Οι λόγοι Ιωάννου του Δαμασκηνού, το μέλος Παναγιώτου Χρυσάφη του νέου (1672), εξήγηση Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (1826).
Κράτημα από το καταληκτικό δοξαστικό-τριαδικό μάθημα του αντιφώνου “Ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος”, του υπό Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος μελοποιημένου, σε ήχο γ’.
Ψάλλει ο χορός ψαλτών Τρίκκης Μελωδοί (αίθουσα τελετών ΑΠΘ, Μάιος 2011)

“Χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται, τῆς Ἀναστάσεως τὴν πεῖραν εἰληφότα. Μαρία γὰρ ἡ Μαγδαληνή, ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθεν, εὗρεν Ἄγγελον ἐπὶ τὸν λίθον καθήμενον, τοῖς ἱματίοις ἐξαστράπτοντα καὶ λέγοντα· Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν, οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ’ ἐγήγερται, καθὼς εἶπε, προάγων ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ”. Παραγωγή τηλεόραση 4Ε.