Τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ

Το μέγα έλεος του Θεού.
Εικόνα σε ξύλο
Το μέγα έλεος του Θεού δημιούργησε αυτή την εικόνα από το χέρι του αγιογράφου Μιχαήλ Ντουμιτρίου (Mihai Dumitru).