Τρισδιάστατη ἀνακατασκευή τῆς Ἁγίας Σοφίας

Τρισδιάστατη ανακατασκευή του ναού της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης κατά τη βυζαντινή εποχή.

The Hagia Sophia’s church – La chiesa della Santa Sapienza.
Three dimensional reconstruction of the church of Hagia Sophia of Constatinople in the byzantine time.
Ricostruzione tridimensionale della chiesa di santa Sofia di Costantinopoli al tempo bizantino