Σαμοθράκη 3D Τρισδιάστατα Περάσματα

Σαμοθράκη 3D Τρισδιάστατα Περάσματα.
Η μεταμορφωτική δύναμη των Μυστηρίων σηματοδοτείται σήμερα ολοφάνερα όσο ποτέ από την παράταξη των καινοτόμων οικοδομημάτων που κάποτε πλαισίωναν τις τελετές εντός των ιερών τοπίων – μια δωδεκάδα ασυνήθιστων μνημείων, το καθένα ξεχωριστό στην ιστορία της Ελληνικής αρχιτεκτονικής, το καθένα επιδέξια τοποθετημένο στο έδαφος για να υψώνει την εμπειρία της μύησης, το καθένα αρχαιολογικά καλοδιατηρημένο παρόλο που πια δεν υφίστανται . Σε αρμονία με το έδαφος, δικαιολογημένα κάνουν τη Σαμοθράκη μια από τις πιο σημαντικές εκφράσεις του Ελληνιστικού ιερού χώρου στην αρχαία Μεσόγειο. Έχουμε αναπτύξει το τρισδιάστατο μοντέλο του Ναού και ως εργαλείο για έρευνα και ως οπτική επίδειξη.
Φτιάχνοντας το μοντέλο του Ναού, σκοπεύαμε να αναφερθούμε σε δύο ζητήματα, το πρώτο αρχαιολογικό και το δεύτερο βιωματικό. Αρχαιολογικά, το μοντέλο μας δίνει μια πολύ πιο σαφής κατανόηση του εδάφους και των οικοδομημάτων σε ύψωμα. Εξυπηρετεί ως χρήσιμο εργαλείο για να γίνονται πιο ξεκάθαρες κάποιες απότομες αλλαγές στο ύψωμα ανάμεσα στα οικοδομήματα, που τείνουν να παραλείπονται σε δισδιάστατο σχέδιο. Βιωματικά, θέλαμε να κατανοήσουμε με τρόπο σαφή πώς η αρχιτεκτονική αναπτύχθηκε διαμέσου του δραματικού εδάφους για να υψώσει την εμπειρία της μύησης. Τα βίντεο κινούνται με τον προσκυνητή κατευθείαν στο Ναό. Επειδή η μύηση γινόταν τη νύχτα, η είσοδος των βίντεο στο Ναό γίνεται στο σκοτάδι. Διερευνούν το μονοπάτι της μύησης μετά τις τελετές που έγιναν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Διαλέξαμε ώρα 9:30 π.μ. στις 4 Ιουνίου 200 π.Χ. Η κάμερα τοποθετείται ακριβώς στο ύψος του ματιού για να μιμηθεί την όραση του προσκυνητή.

1. Αυτό το πέρασμα αναδημιουργεί την εμπειρία των προσκυνητών να εισέρχονται στο ναό το απόγευμα, να προχωρούν μέσα από τα Προπύλαια του Πτολεμαίου Β΄, κάτω στην κεκλιμμένη δίοδο και μέσα στο θεατρικό συγκρότημα στον ανατολικό λόφο.
Αναπαράσταση Σαμοθράκης: Από τα Προπύλαια στον Εξώστη του Θεάτρου, Νύχτα.

2. Αφού σταματούσαν στο θεατρικό συγκρότημα, οι προσκυνητές προχωρούσαν γύρω από το αφιέρωμα στο Φίλιππο Γ΄ και Αλέξανδρο Δ΄ και στα ιωνικά προπύλαια, κατέβαιναν στο κεντρικό θυσιαστήριο από την απόκρημνη ιερά οδό. Χαμηλά της ιεράς οδού, οι προσκυνητές κινούνταν μέσα από ένα στενό πέρασμα ανάμεσα στο θολωτό κτίριο της Αρσινόης Β΄ και του προθάλαμου του Χορού για να εισέλθουν στο κεντρικό θυσιαστήριο.
Αναπαράσταση Σαμοθράκης: Από τον Εξώστη του Θεάτρου στον Προθάλαμο του Χορού, Νύχτα.

3. Αυτή η απεικόνιση ακολουθεί το μονοπάτι του προσκυνητή από τον προθάλαμο του Χορού έως το Ιερό. Δείχνει το κεντρικό θυσιαστήριο βόρεια του προθάλαμου του Χορού, τα συγκροτήματα της τραπεζαρίας στην απέναντι πλευρά του φαραγγιού στα δυτικά, και το στενό πέρασμα που οδηγεί βόρεια στο Ιερό.
Αναπαράσταση Σαμοθράκης: Από τον Προθάλαμο του Χορού στο Ιερό, Νύχτα.

4. Κατά πόσο ορατό ήταν το Άγαλμα της Νίκης που στεκόταν στο λόφο πάνω από το θέατρο; Σ’ αυτή την απεικόνιση, κινούμαστε από το Ιερό μετά στον προθάλαμο των αναθημάτων και το βωμό, και μετά από τα σκαλοπάτια του θεάτρου στο Άγαλμα της Νίκης.
Αναπαράσταση Σαμοθράκης: Από το Ιερό στη Νίκη.

5. Μια στοά, με μήκος πάνω από 100 μέτρα, κυριαρχεί στη δυτική πλευρά του θυσιαστηρίου. Εδώ, ακολουθούμε το μονοπάτι του προσκυνητή από το Άγαλμα της Νίκης και μέσω της Στοάς, καταλήγουμε στη θέα του κεντρικού θυσιαστηρίου.
Αναπαράσταση Σαμοθράκης: Από τη Νίκη στη Στοά.

3-D Walkthroughs
The transformative power of the Mysteries is most palpably signaled today by the deployment of the innovative buildings that once framed the rites within the sacred landscape-a dozen extraordinary monuments, each distinct within the history of Greek architecture, each deftly positioned within the terrain to heighten the experience of the initiate, each archaeologically well-preserved although no longer standing. In concert with the landscape, they justifiably make Samothrace one of the most important expressions of Hellenistic sacred space in the ancient Mediterranean. We have developed the three-dimensional model of the Sanctuary to both as a research tool and as a visual demonstration.
In making the model of the Sanctuary, we aimed to address two fundamental questions, the first archaeological and the second experiential. Archaeologically, the model gives us a much clearer understanding of the terrain and the buildings in elevation. It serves as a valuable tool for clarifying certain abrupt changes in elevation between buildings, which tend to be elided on a two-dimensional plan. Experientially, we wanted to understand more explicitly how architecture was deployed across the dramatic terrain to heighten the experience of initiation.
The videos move with the pilgrim through the Sanctuary. Because the initiation took place at night, the videos entering the Sanctuary are set in darkness. Those exploring the path of the initiate after the ceremonies are set during the day. We chose 9:30 am on the 4 June 200 BC. The camera is set roughly at eye-level to mimic the vision of the pilgrim.

1. This walkthrough recreates the experience of the pilgrims entering the sanctuary in the evening, proceeding through the propylon of Ptolemy ii, down the ramp and into the theatral complex on the eastern hiill.
Samothrace Reconstruction: Propylon to Theatral Circle, Night

2. after stopping in the theatral complex, pilgrims proceeded around the dedication of philip iii and alexander iv and the ionic porch, descending to the central sanctuary down the steep sacred way. at the bottom of the sacred way, pilgrims move through a narrow passage between the rotunda of arsinoe ii and the hall of choral dancers to enter the central sanctuary.
Samothrace Reconstruction: Theatral Circle to Hall of Choral Dancers, Night

3. This visualization traces the path of the pilgrim from the hall of choral dancers to the hieron. it shows the central sanctuary to the north of the hall of choral dancers, the dining complexes on the opposite side of the ravine to the west, and narrow passage leading north to the
Samothrace Reconstruction: Hall of Choral Dancers to Hieron, Night

4. Just how visible was the statue of the nike that crowned the hill above the theater? in this visualization, we move from the hieron past the hall of votive gifts and the altar court, and then up the steps of the theater to the nike monument.
Samothrace Reconstruction: Hieron to Nike

5. a stoa, over 100 meters long, dominated The western side of the sanctuary. Here, we follow the path of the pilgrim from the Nike Monument and through the Stoa, ending with a view of the central sanctuary.
Samothrace Reconstruction: Nike to Stoa