Προετοιμασία Χριστουγέννων

Κήρυγμα που έδωσε ο Μητροπολίτης Αντώνιος του Sourozh τον Δεκέμβριο του 1998.
Sermon given by Metropolitan Anthony of Sourozh in December 1998.