Νῦν ὑπέρ πάντων ὁ ἀγών

Νυν υπέρ πάντων ο αγών.
Το διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά την 28η Οκτωβρίου 1940 προς το ελληνικό λαό :

“Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την

ανεξαρτησία της Ελλάδος, την ακεραιότητα

και την τιμή της. Μολονότι ετηρήσαμεν την

πλέον αυστηρά ουδετερότητα και ίση προς

όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να

ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε

σήμερον την 3ην πρωϊνή ώρα την παράδοσιν

τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν

βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η

κίνησης των στρατευμάτων της θα άρχιζε την

6ην πρωϊνήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν πρεσβευτήν

ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ αυτό και τον

τρόπο με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν

πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.

Έλληνες, τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι

είμεθα άξιοι των προγόνων μας. Όλο το έθνος θα

εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την πατρίδα,

τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας

παραδόσεις.

Νυν υπέρ πάντων ο αγών!”