Καταβασίες Κυριακῆς πρὸ τῶν Χριστουγέννων

Καταβασίες Κυριακής προ των Χριστουγέννων
Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία
Αίθουσα φιλολογικού συλλόγου “Παρνασσός”
12 Δεκεμβρίου 2011
Διευθύνει ο Λυκούργος Αγγελόπουλος.

Οἱ προεόρτιες ἰαμβικὲς Καταβασίες
(ἀνωνύμως φερόμενες, ι´‐ια´ αἰ.)· μέλος ἀρ‐
γὸν εἱρμολογικὸν Πέτρου Μπερεκέτου (α´ τέ‐
ταρτον ιη´ αἰ.) Ἐξήγησις Γρηγορίου Πρωτο‐
ψάλτου (+1821)· ἦχος α´ Ανανες

ᾨδὴ α´.
Χριστὸς ἐν πόλει Βηθλεὲμ βρεφουργεῖται,
τὴν ἡμῶν ὡς εὔσπλαγχνος καινουργῶν φύ‐
σιν.
Προθύμως δεῦτε, γηγενεῖς, τῇ καρδίᾳ,
ᾆσμα μελωδὸν ᾄσωμεν τῷ δεσπότῃ·
εἰς αἰῶνας ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

· ᾨδὴ ε´.
Ὦ παντεπόπτα, τῶν ἀνάκτων τὸ κλέος,
τίς σου τὸ φιλάνθρωπον γεγενῶν οὐ θαυμά‐
σει.
Ἐν γῇ γὰρ ὤφθης μὴ λιπὼν τὰ πατρῷα
σήμερον πᾶσαν ἐγκαινίζων τὴν κτίσιν,
καὶ εἰρήνην ὡς μόνος εἰρηνάρχης βραβεύων

· ᾨδὴ θ´.
Χαίροις, πάναγνε θεοδέγμον Μαρία·
χαίροις, ἄχραντε, τῶν πεπτωκότων βάσις.
Ἐν σοὶ γὰρ ὤφθη σήμερον ὁ Δεσπότης,
ὢ θαῦμα! καινουργῶν τοὺς φθαρέντας
καὶ πρὸς φῶς ἐπανάγων τὸ ἀνέσπερον, κόρη.