Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον

1917… Ρωσική επανάσταση των μπολσεβίκων, η γνωστή Οκτωβριανή επανάσταση… Αυτό που λέγoταν συχνά ήταν «η Θρησκεία είναι όπιο του λαού»… Χρόνια φρίκης και σκοτισμού… Χιλιάδες κατεστραμμένοι ναοί και εκατομμύρια νεομάρτυρες… Και τώρα, μετά από σχεδόν οκτώ δεκαετίες, ξαναγεννιέται η Ορθοδοξία, που ήτανε κρυμμένη όλα τα χρόνια στις καρδιές των πιστών, και ορθώνουν ξανά οι χρυσοί τρούλοι σε όλη την χώρα… Η Αγία Ρωσία υμνεί ξανά το Κύριο…

Ψαλμός ΡΝ΄. 150
Αινείτε τον Θεόν εν τοις αγίοις αυτού· αινείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού.

Αινείτε αυτόν επί ταις δυναστείαις αυτού· αινείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλωσύνης αυτού.

Αινείτε αυτόν εν ήχω σάλπιγγος· αινείτε αυτόν εν ψαλτηρίω και κιθάρα.

Αινείτε αυτόν εν τυμπάνω και χορώ· αινείτε αυτον εν χορδαίς και οργάνω.

Αινείτε αυτόν εν κυμβάλοις ευήχοις· αινείτε αυτόν εν κυμβάλοις αλαλαγμού.

Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον.

Πηγή : Άπαντα Ορθοδοξίας