Πηγή: Φωνὴ Κυρίου, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας

Φωνὴ Κυρίου, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας