Πηγή: Τὸ γνῶθι σαυτὸν, Κείμενα Αὐτογνωσίας. Ἐκδόσεις Ἄθως

Τὸ γνῶθι σαυτὸν, Κείμενα Αὐτογνωσίας. Ἐκδόσεις Ἄθως