Πηγή: Περιοδικὸ Ἁγία Ζώνη, τεῦχος 24

Περιοδικὸ Ἁγία Ζώνη, τεῦχος 24