Πηγή: Πατερικὸν Κυριακοδρόμιον, ἔκδ. Ἱ Κελλίου Ἁγ. Νικολάου Μπουραζέρη

Πατερικὸν Κυριακοδρόμιον, ἔκδ. Ἱ Κελλίου Ἁγ. Νικολάου Μπουραζέρη