Πηγή: Ὁ δρόμος τῆς ζωῆς – Γράμματα σὲ μιὰ ψυχή», 
ἔκδ. Ἱ. Μ. Παρακλήτου

Ὁ δρόμος τῆς ζωῆς – Γράμματα σὲ μιὰ ψυχή», 
ἔκδ. Ἱ. Μ. Παρακλήτου