Πηγή: Λόγος Παρακλήσεως, ἐκδ. Νεκτάριος Παναγόπουλος

Λόγος Παρακλήσεως, ἐκδ. Νεκτάριος Παναγόπουλος