Πηγή: Ἐπιστολὲς καὶ ἄλλα κείμενα, ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας

Ἐπιστολὲς καὶ ἄλλα κείμενα, ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας