Πηγή: Ἐπιστολὲς καὶ ἄλλα κείμενα Ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας

Ἐπιστολὲς καὶ ἄλλα κείμενα Ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας