Πηγή: Ἔκδ. συν. Σπυρίδωνος Ἱερομ, Νέα Σκήτη, Ἅγ. Ὄρος, Ἀπόδοση Βενδίκτου ἱερομονάχου

Ἔκδ. συν. Σπυρίδωνος Ἱερομ, Νέα Σκήτη, Ἅγ. Ὄρος, Ἀπόδοση Βενδίκτου ἱερομονάχου