Πηγή: Εἰκόνες Ἔμψυχοι, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας

Εἰκόνες Ἔμψυχοι, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας