Πηγή: Εἰκόνες ἔμψυχοι, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας

Εἰκόνες ἔμψυχοι, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας