Πηγή: Ἀσκητὲς μέσα στὸν κόσμο, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, Χαλκιδικῆς

Ἀσκητὲς μέσα στὸν κόσμο, Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, Χαλκιδικῆς