Ὅ Ἅγιος Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς – Ρ.Εκ.Ι.Α. Κρήτης
Ορθοδόξως Περιπατείτε
Παραγωγή και Παρουσίαση: Φώτης Μανιαδής.
Τεχνική Επιμέλεια: Αστρινός Μανιαδής και Μαρία Μανιαδή.