Ὁ σημερινός ἀστός στὴν κοινωνία

Ὁ σημερινός ἀστός στὴν κοινωνία.
Ὁμιλεῖ ὁ Κωνσταντῖνος Γανωτῆς