Ἄξιον Ἐστίν, Ἦχος Α’, Μέλος Ἰωάννου Ἀρβανίτη, Romeiko Ensemble

Άξιον Εστίν, Ήχος Α΄, Μέλος Ιωάννου Αρβανίτη, Romeiko Ensemble
Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου.
Ήχος Α΄, Μέλος Ιωάννου Αρβανίτη.
Ψάλλει το Romeiko Ensemble