Ἀπολυτίκιο Ἁγιορειτῶν Πατέρων

Απολυτίκιο Αγιορειτών Πατέρων
Βυζαντινός χορός ΤΡΟΠΟΣ
– Απολυτίκιον Αγιορειτών Πατέρων,
Ήχος Α’

Τους του Άθω Πατέρας, και Αγγέλους εν σώματι,
Ομολογητάς και Οσίους, Ιεράρχας και Μάρτυρας,
τιμήσωμεν εν ύμνοις και ωδαίς, μιμούμενοι αυτών τας αρετάς,
η του Όρους πληθύς πάσα των Μοναστών, κραυγάζοντες ομοφώνως.
Δόξα τω στεφανώσαντι υμάς.
Δόξα τω αγιάσαντι.
Δόξα τω εν κινδύνοις ημών, προστάτας δείξαντι.