Ἀλληλούϊα = «Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν»

Ἀλληλούϊα = «Αἰνεῖτε τόν Θεόν»