Τῶν οὐρανίων ταγμάτων τὸ ἀγαλλίαμα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων τὸ ἀγαλλίαμα.
Ψάλλει ο Γεώργιος Καστρινάκης.

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων τὸ ἀγαλλίαμα, τῶν ἐπὶ γῆς ἀνθρώπων, κραταιὰ προστασία, ἄχραντε Παρθένε, σῶσον ἡμᾶς, τοὺς εἰς σὲ καταφεύγοντας, ὅτι ἐν σοὶ τὰς ἐλπίδας μετὰ Θεόν, Θεοτόκε ἀνεθέμεθα.