Τὸ νόημα τῶν Χριστουγέννων καὶ ἡ οἰκογένεια

Το νόημα των Χριστουγέννων και η οικογένεια
Ομιλεί ο Πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος – Το νόημα των Χριστουγέννων και η οικογένεια. 

π. Σπυρίδων Βασιλάκος