Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ, Αἰκατερίναν

Ἱ.Ν. Ἁγίας Αἰκατερίνης Ἰλίου
Ἀπολυτίκιον «Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν, Αἰκατερίναν» (ἦχος πλ. α’, Τὸν συνάναρχον Λόγον),
 Ἱ.Ν. Ἁγίας Αἰκατερίνης Ἰλίου.

Δόξα… Τῆς Ἁγίας

Ἦχος πλ. α’

Τὸν συνάναρχον Λόγον 

Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν, Αἰκατερῖναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ, τὴν βοήθειαν ἡμῶν καὶ ἀντίληψιν, ὅτι ἐφίμωσε λαμπρῶς, τοὺς κομψοὺς τῶν ἀσεβῶν, τοῦ Πνεύματος τῇ μαχαίρᾳ, καὶ νῦν ὡς Μάρτυς στεφθεῖσα, αἰτεῖται πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος. 

 
Πηγή : byzantine-music.gr