Κυριακὴ Σταυροπροσκυνήσεως – Μητρ. Σισανίου καὶ Σιατίστης Παῦλος †

Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως – Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος