Καρακαλινοὶ – Δοξαστικὸ Αἴνων Ἁγ. Ἀπ. Πέτρου καὶ Παύλου

Καρακαλινοί – Δοξαστικό Αίνων Αγ. Απ. Πέτρου και Παύλου
Καρακαλινοί Πατέρες – «Η πάνσεπτος τών Αποστόλων…»
Δοξαστικό του Όρθρου της εορτής των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Ήχος πλ. β’

Η πάνσεπτος τών Αποστόλων, επεδήμησεν εορτή, τή Εκκλησία Χριστού, προξενούσα σωτηρίαν ημίν, μυστικώς ούν κροτήσαντες τούτοις προσείπωμεν. Χαίρετε φωστήρες τών εν σκότει, τού ηλίου ακτίνες υπάρχοντες. Χαίρετε Πέτρε καί Παύλε, δογμάτων τών θείων θεμέλιοι αρραγείς, φίλοι τού Χριστού, σκεύη τίμια, Πάρεστε μέσον ημών αοράτως, καταξιούντες δωρεών αϋλων, τούς τήν ημών εορτήν, ευφημούντας άσμασι.