Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον


Σχόλιο
:
Τό κέντρο τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς λατρείας, ἀγαπητὲ ἀναγνώστα, εἶναι ἡ Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι, κάθε Κυριακή, ὅλοι οἱ ἀναστάσιµοι ὕµνοι ἀναφέρονται στὸ θρίαµβο τῆς Ἀναστάσεως.
Ἀντιµέτωποι στὸ ἀπολυτίκιο αὐτό εἶναι ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος· ὁ Χριστὸς καὶ ὁ ᾍδης. Ὅταν, µετὰ τὴν συντριβὴ τοῦ ᾍδου, ὁ Νικητὴς Χριστὸς πῆρε σὰν τρόπαιο τοὺς νεκροὺς καὶ τοὺς ὡδήγησε στοὺς Οὐρανούς, τότε ὅλος ὁ ἀγγελικὸς κόσµος συµµετεῖχε πανηγυρικὰ στὴ θριαµβευτικὴ νίκη. Αὐτὴ ἡ Ἀνάστασι εἶναι προετοιµασµένη γιὰ ὅλους µας. Ἂν ἡ ζωῄ µας εἶναι ζωὴ µετανοίας καὶ ἀγῶνος πνευµατικοῦ, ἂν ἡ πίστι µας εἶναι δυνατή, ἂν οἱ πράξεις µας εἶναι ἀρεστὲς στὸν Κύριό µας, τότε κι ἡ ψυχή µας, ὅταν θὰ ἐγκαταλείψη τὸ σῶµα, θὰ βρεθῆ κοντὰ στὸ Χριστό, καὶ θὰ ἀναµένη τὴν ἡµέρα τῆς Ἀναστάσεως.

Γι᾿ αὐτὸ καὶ τώρα ποὺ ζοῦµε σ᾿ αὐτὸ τὸν κόσµο, ἡ Ἐκκλησία µᾶς καλεῖ νὰ ἔχωµε µέσα στὴν ψυχή µας τὸ σπέρµα τῆς Ἀναστάσεως, γιὰ νὰ βλέπωµε µονίµως τὶ τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ ζητεῖ ἀπὸ µᾶς καὶ νὰ γευώµεθα ἀπὸ τώρα τὴν χαρὰ τοῦ Οὐρανοῦ.
Μπορεῖ ὁ πολὺς κόσµος νὰ µένη ἀσυγκίνητος µπρὸς σ᾿ αὐτὸ τὸ ἀναστάσιµο µήνυµα τῆς Ἐκκλησίας µας. Αὐτὸ ἂς µή µᾶς ἐπηρεάζη· µακάρι νὰ τὸ ἀκούσουν ὅλοι· σὲ µιὰ τέτοια κοινωνία ἀνθρώπων, ποὺ ζοῦν τὴν ἀτµόσφαιρα τῆς Ἀναστάσεως, βασιλεύει ὁ νικητὴς Χριστός· κι ἡ βασιλεία αὐτὴ δὲν εἶναι «ἐκ τοῦ κόσµου τούτου»· εἶναι ἕνα κοµµάτι τοῦ Οὐρανοῦ· βασιλεία εἰρήνης καὶ ἀγάπης.