Δέν ἀρκοῦν τά καλά ἔργα στή ζωή μας

         Μεταξύ τῶν ἀνθρώπων πού ζοῦν γύρω μας ὑπάρχουν καί αὐτοί πού δέν πιστεύουν στόν Θεό καί ὅμως κάνουν πολλά καλά ἔργα. Συχνά ἀκούω τήν ἑξῆς ἐρώτηση\” «Αὐτό δέν εἶναι ἀρκετό, δέν θά σωθοῦν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι μέ τά καλά τους ἔργα»; Πρέπει ὁπωσδήποτε νά δώσω τήν ἀπάντηση. Ὄχι, δέν θά σωθοῦν μόνο μέ τά καλά ἔργα. Γιατί δέν θά σωθοῦν; Γιατί ἔτσι εἶπε ὁ Κύριος καί Θεός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν «ἐπηρώτησε… νομικός, πειράζων αὐτόν καί λέγων: διδάσκαλε, ποία ἐντολή μεγάλη ἐν τῶ νόμῳ; Ὁ δέ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῶ. «Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῆ καρδίᾳ σου.»,, αὕτη ἐστί πρώτη καί μεγάλη ἐντολή, δευτέρα δέ ὁμοία αὕτη «ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Μτ. 22, 35-39).

         Ἄν ἡ πίστη στόν Θεό καί ἡ ἀγάπη πρός Αὐτόν εἶναι ἡ πρώτη καί ἡ σπουδαιότερη ἐντολή τοῦ νόμου\” ἄν ἡ δεύτερη ἐντολή γιά τήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον πηγάζει ἀπ\’ αὐτή τήν πρώτη, καί ἄν ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον παίρνει τήν δύναμή της ἀπό τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό, τότε αὐτό σημαίνει, ὅτι γιά νά σωθεῖ κανείς πρέπει μέ ὅλη τήν καρδιά του νά ἀγαπήσει τόν Θεό, διότι αὐτή εἶναι ἡ πρώτη καί ἡ σπουδαιότερη ἐντολή τοῦ νόμου. 

         Τί σημαίνει σωτηρία; Τό νά σωθεῖ κανείς σημαίνει νά κληρονομήσει τήν αἰώνια ζωή, νά μπεῖ στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί νά γίνει κοινωνός αὐτής τῆς Βασιλείας! Τί εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί τί εἶναι ἡ αἰώνια ζωή; 

         Ὁ Κύριος καί Θεός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶπε στούς Ἑβραίους ἕναν πολύ θαυμαστό λόγο, ὅτι ὅλοι πρέπει νά τρῶνε τόν Ἐπουράνιο Ἄρτο καί ὅτι ὁ Ἐπουράνιος αὐτός Ἄρτος εἶναι ἡ Σάρκα του, τήν ὁποία Αὐτός δίνει γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου καί γιά νά ζεῖ ὁ κόσμος.

         «Ἀμήν, ἀμήν, λέγω ὑμῖν, ἐάν μή φάγητε τήν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί πίητε αὐτοῦ τό αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωήν ἐν ἑαυτοῖς» (Ίω. 6, 53). Ποιά ζωή; τήν ζωή τήν αἰώνια. Δέν θά ἔχετε τήν αἰώνια ζωή, δέν θά γίνετε κοινωνοί τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί δέν θά σωθεῖ ἡ ψυχή σας. Μπορεῖ νά ὑπάρχει κάτι πιό ξεκάθαρο ἀπ\’ αὐτό τόν λόγο; Ἄν δέν πιστεύουμε μέ ὅλη τήν καρδιά μας στόν Θεό, ἄν δέν βαφτιζόμαστε, ἄν δέν κοινωνοῦμε τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, τότε ἡ σωτηρία γιά μᾶς δέν ὑπάρχει. 

        Βλέπετε, μόνο τά καλά ἔργα δέν ἀρκοῦν γιά νά σωθοῦμε!

        Ξέρουμε ὅτι καί οἱ ἄπιστοι κάνουν καλά καί δίκαια ἔργα. Καί τότε δημιουργεῖται ἡ ἐρώτηση: πῶς νά κρίνουμε τά καλά ἔργα πού κάνουν οἱ ἄπιστοι, ποιά εἶναι ἡ ἀξία τους; Βέβαια, ὅλα τά καλά ἔργα πού κάνουν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τήν ἀξία τους, ἡ ὁποία εἶναι μεγάλη. Τό δεχόμαστε, ἀλλά πρέπει νά ξέρουμε ὅτι ὑπάρχει διαφορά μεταξύ τῶν καλῶν ἔργων πού κάνουν οἱ ἄπιστοι καί αὐτῶν πού κάνουν οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι μέ ὅλη τήν καρδιά τους πιστεύουν στόν Θεό.

        Ποιά εἶναι ἡ διαφορά; ἡ διαφορά εἶναι ἡ ἑξῆς. Ὑπάρχει πλῆθος ἀνθρώπων, πολύ δυνατῶν ἀνθρώπων, πού θυσίασαν ὅλα, ἀκόμα καί τήν ἴδια τή ζωή τους, γιά χάρη τοῦ λαοῦ τους. Ὑπῆρχαν πολλοί τέτοιοι ἄνθρωποι, ἀκόμα καί στή δική μας ἐποχή. Ὑπῆρχαν λοιπόν πολλοί ἄνθρωποι πού ἔδωσαν τή ζωή τους γιά τό καλό τοῦ λαοῦ τους καί τοῦ δικοῦ τους ἔθνους.

        Ὑπάρχουν ἐπίσης ἄνθρωποι πού θυσιάζουν τή ζωή τους γιά χάρη τῆς δικῆς τους τάξης.

         Ποιό εἶναι τό κοινό χαρακτηριστικό ὅλων αὐτῶν τῶν καλῶν ἔργων;

         Αὐτή ἡ ἀγάπη τους πρός τό λαό τους, ὅσο καλή καί νά εἶναι, εἶναι ἡ ἀγάπη μόνο πρός τό δικό τους λαό. Καί ταυτόχρονα μ\’ αὐτή ὑπάρχει καί μῖσος πρός τούς ἀνθρώπους ἄλλων φυλῶν καί τάξεων. Ἡ ἀληθινή ὅμως καί γνήσια ἀγάπη, ἡ εὐάρεστη στόν Θεό δέν μπορεῖ νά ἔχει μῖσος, αὐτή ἀγκαλιάζει τά πάντα, εἶναι καθολική. 

         Χρειάζεται ἄσκηση, χρειάζεται κόπος, χρειάζεται νά ἀναγκάζουμε τόν ἑαυτό μας νά κάνουμε τό καλό. Πρέπει νά ἀποστραφοῦμε τό κακό, τήν ὁποιαδήποτε ἀδικία καί νά στραφοῦμε στήν ἀλήθεια.
Χρειάζεται ἀγώνας γιά νά κάνουμε καλά ἔργα. Μόνο τότε, ὅταν, μέ μεγάλες καί ἐπίμονες προσπάθειες, καθαρίζουμε τήν καρδιά μας καί ἔτσι προσελκύουμε τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τότε, ὅταν αὐτή ἡ χάρη ἀνάβει στήν καρδιά μας τήν θεία ἀγάπη, τήν ἀγάπη πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἡ ὁποία δέν μισεῖ κανέναν, μόνο τότε αὐτή ἡ ἀγάπη, μαζί μέ τήν πίστη, μᾶς ἀνοίγει δρόμο πρός τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

         Λοιπόν, δέν εἶναι ἀρκετά μόνο τά καλά ἔργα καί δέν ἀρκεῖ μόνο ἡ ἠθική, χρειάζεται καί ἡ πίστη.
Διότι μόνο ἡ Θρησκεία, μόνο ἡ Πίστη στόν Θεό καί ἡ κοινωνία μαζί Του μᾶς δίνει τή δύναμη νά κάνουμε γνήσια καλά καί εὐάρεστα στόν Θεό ἔργα.

        Αὐτή τήν δύναμη δέν τήν δίνει ἡ ἠθική καί μεγάλο λάθος κάνουν αὐτοί πού νομίζουν ὅτι μποροῦμε νά ἀντικαταστήσουμε τήν θρησκεία μέ κάποια ἠθική διδασκαλία. 

        Πρέπει ἡ θεία χάρη νά κατοικήσει στήν καρδιά μας γιά νά γίνει αὐτή ναός τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἀμήν.