Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    «Ὑπάρχει ἕνας μηχανισμός στόν ἐγκέφαλό μας, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐνημερώνει πώς ἔχουμε κάνει κάτι λάθος. Ὁ μηχανισμός αὐτός εἶναι πού προκαλεῖ τό φαινόμενο πού θά χαρακτηρίζαμε ὡς συμπόνια – τό ὁποῖο φαινόμενο καί εἶναι ὁ βασικός λόγος πού πολλοί ἄνθρωποι δέν βλέπουν εὐμενῶς τήν ὕπαρξη συνείδησης – γιά αὐτό καί εἶναι πολλοί αὐτοί πού προσπαθοῦν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό αὐτήν. Καί ὁ πιό δημοφιλής καί εὔκολος τρόπος νά ἀπαλλαγεῖ κάποιος ἀπό τή συνείδησή του εἶναι νά τό κάνει μέσω τῆς κατανάλωσης ἀλκοόλ».

«Φυσική» ἡ συνείδηση καί ἡ ἠθική στόν ἄνθρωπο

Ἐπιστήμονες τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐγκεφαλικῶν Ἐρευνῶν ἰσχυρίζονται πώς ἐπιβεβαίωσαν τήν ὕπαρξη τῆς ἠθικῆς συνείδησης στόν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο.

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἠθική καί συνείδηση, σύμφωνα μέ ἔρευνα Ρώσων ἐπιστημόνων τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐγκεφαλικῶν Ἐρευνῶν, οἱ ὁποῖοι ὁδηγήθηκαν στό συμπέρασμα αὐτό ἐνῶ διεξήγαγαν ἔρευνα πάνω στήν ἐγκεφαλική διαδικασία τοῦ «ψεύδεσθαι». Ὅπως φάνηκε, ὁ ἐγκέφαλος «διαμαρτύρεται» ὅταν κάποιος λέει ψέματα, παρουσιάζοντας μιά ἀντίδραση ἡ ὁποία μπορεῖ νά φανεῖ στούς ὑπολογιστές καί τά μέσα τῶν παρατηρητῶν.

Κατά τή μελέτη, δέν ὑπάρχουν «ἀνήθικοι» ἄνθρωποι, καθώς ὅλοι ἔχουν αὐτό πού θά ἀποκαλούσαμε ὡς συνείδηση: τό νά πεῖ κάποιος ψέματα κάνει τόν ἐγκέφαλο νά ἀντιδράσει, ἑπομένως- συμπέραναν οἱ ἐρευνητές- ἡ ἐν λόγῳ διαδικασία εἶναι ἀφύσικη/ ἐξαναγκασμένη γιά τήν ἀνθρώπινη φύση.

 

\"\"

«Τό τέστ ἔχει ὡς ἑξῆς: κάποιος βλέπει βέλη πού δείχνουν πρός τά πάνω καί πρός τά κάτω σέ μιά ὀθόνη καί μετά καλεῖται νά παίξει ἕνα ἡλεκτρονικό παιχνίδι. Τό μόνο πρᾶγμα πού ἔχει νά κάνει εἶναι νά λέει ψέματα: νά λέει ὅτι ἕνα βελάκι δείχνει πρός τά κάτω ὅταν στήν πραγματικότητα δείχνει πρός τά πάνω καί τό ἀντίθετο…ἔχουμε τή δυνατότητα νά παρατηρήσουμε τίς ἐγκεφαλικές ἀντιδράσεις ὅταν κάποιος λέει τήν ἀλήθεια ἤ ὅταν λέει ψέματα. Ἀλλά μποροῦμε ἐπίσης νά συγκρίνουμε καί τίς προθέσεις τοῦ ὑπό ἐξέτασιν ἀτόμου, ἄν σκοπεύει νά πεῖ ψέματα ἤ νά πεῖ τήν ἀλήθεια. Ἀκόμα καί ἄν κάποιος ἁπλά προτίθεται νά πεῖ ψέματα, (χωρίς νά τό ἔχει κάνει ἀκόμα), ὁ ἐγκέφαλός του ἀρχίζει νά \’διαμαρτύρεται\’ πρίν τό κάνει. Ἐκείνη εἶναι ἡ στιγμή πού \’ξυπνάει\’ ἡ συνείδηση» εἶπε ὁ Μαξίμ Κιρέεφ, ἕνα ἀπό τά μέλη τῆς ὁμάδας πού διεξήγαγε τήν ἔρευνα.

 
Κατά τό Σβιατοσλάβ Μεντβέντεφ, διευθυντή τοῦ Κέντρου Ἐγκεφαλικῆς Ἔρευνας τῆς Ρωσικῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν: «Ὑπάρχει ἕνας μηχανισμός στόν ἐγκέφαλό μας, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐνημερώνει πώς ἔχουμε κάνει κάτι λάθος. Ὁ μηχανισμός αὐτός εἶναι πού προκαλεῖ τό φαινόμενο πού θά χαρακτηρίζαμε ὡς συμπόνια – τό ὁποῖο φαινόμενο καί εἶναι ὁ βασικός λόγος πού πολλοί ἄνθρωποι δέν βλέπουν εὐμενῶς τήν ὕπαρξη συνείδησης – γιά αὐτό καί εἶναι πολλοί αὐτοί πού προσπαθοῦν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό αὐτήν. Καί ὁ πιό δημοφιλής καί εὔκολος τρόπος νά ἀπαλλαγεῖ κάποιος ἀπό τή συνείδησή του εἶναι νά τό κάνει μέσω τῆς κατανάλωσης ἀλκοόλ».
 
www.kathimerini.gr μέ πληροφορίες ἀπό www.pravda.ru