Θερμοπύλες

Τιμὴ σὲ ἐκείνους ὅπου στὴν ζωὴ των

ὥρισαν καὶ φυλάγουν Θερμοπύλες.

Ποτὲ ἀπὸ τὸ χρέος μὴ κινοῦντες·

δίκαιοι κ᾿ ἴσιοι σ᾿ ὅλες των τὲς πράξεις,

ἀλλὰ μὲ λύπη κιόλας κ᾿ εὐσπλαχνία·

γενναῖοι ὁσάκις εἶναι πλούσιοι,κι ὅταν

εἶναι πτωχοί, πάλ᾿ εἰς μικρὸν γενναῖοι,

πάλι συντρέχοντες ὅσο μποροῦνε·

πάντοτε τὴν ἀλήθεια ὁμιλοῦντες,

πλὴν χωρὶς μῖσος γιὰ τοὺς ψευδομένους.

Καὶ περισσότερη τιμὴ τοὺς πρέπει

ὅταν προβλέπουν, ( καὶ πολλοὶ προβλέπουν )

πὼς ὁ Ἐφιάλτης θὰ φανεῖ στὸ τέλος,

κ᾿ οἱ Μῆδοι ἐπί τέλους θὰ διαβοῦνε.