Ἐπιστολὴ 230 Μ. Βασιλείου στοὺς πολιτικοὺς ἀξιωματούχους τῆς Νικόπολης

( Ἡ Ἐπιστολὴ γράφηκε τὸ φθινόπωρο τοῦ 375, μετὰ τὸ θάνατο τοῦ ἐπισκόπου Θεοδότου Νικοπόλεως καὶ τὴν τοποθέτηση ἐκεῖ, μὲ μετάθεση, τοῦ ἐπισκόπου Κολωνίας Εὐφρονίου. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ Εὐφρόνιος ἦταν ὀρθόδοξος, ἀντέδρασαν οἱ πολιτικοὶ ἄρχοντες καὶ οἱ κακόδοξοι ὁμοιουσιανοί, χρησιμοποιώντας γιὰ τὸ σκοπὸ τους τὸ ποίμνιο τῆς Νικοπόλεως. Τὰ γεγονότα ἀνάγκασαν τὸν Βασίλειο νὰ τονίσει στοὺς ἄρχοντες τῆς Νικοπόλεως, ὅτι γιὰ τὰ πράγματα τῆς Ἐκκλησίας ἀποφασίζουν μόνον οἱ ποιμένες, οἱ πολιτικοὶ δὲν ἔχουν λόγο.)

Τὶς σχετικὲς μὲ τὶς Ἐκκλησίες ἀποφάσεις παίρνουν αὐτοὶ ποὺ τοὺς ἔχει ἀνατεθεῖ ἡ προεδρία τους, βεβαιώνονται δὲ ἀπὸ τὸ πλήρωμα. Ἔτσι, ὅ,τι ἀνῆκε στοὺς πολυαγαπημένους ἀπὸ τὸ Θεὸ ἐπισκόπους, ἔχει πραγματοποιηθεῖ. Τὸ ὑπόλοιπο πιὰ ἀφορᾶ σὲ σᾶς, ἂν κρίνετε σωστὸ νὰ περιβάλετε μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς στοργῆς σας τὸν ἐπίσκοπο ποὺ σᾶς δόθηκε καὶ ν\’ ἀποκρούσετε ρωμαλέα τὶς ἀπόπειρες τῶν ἀπ\’ ἔξω. Γιατί τίποτα δὲν ἰσχύει ἀπέναντι στοὺς ἄρχοντες καὶ τοὺς λοιπούς, ὅσοι φθονοῦν τὴν ἀποκαταστημένη εἰρήνη σας, ὅπως ἡ ὁμοψυχία γύρω ἀπὸ τὴν ἀγάπη σ\’ αὐτὸν ποὺ σᾶς ἔχει δοθεῖ κι ἡ στέρεη ἀντίστασή σας. Τοὺς παραλύει τὴ σκέψη νὰ ἐπιχειρήσουν κάθε τί τὸ δόλιο, ἂν δοῦν πὼς δὲν εἶναι παραδεχτὰ οὔτε στὸν κλῆρο, οὔτε στὸν λαὸ αὐτὰ ποὺ ἐκεῖνοι θὰ ἐπινοήσουν.

Τὴ διάθεση λοιπὸν ποὺ ἔχετε ἀπέναντι στὸ καλό, ἂς τὴν κάνετε κοινὴ διάθεση τῆς πόλης. Ἔτσι, ἂς ἀπευθύνετε τὰ πρεπούμενα λόγια στοὺς ἀστοὺς καὶ στοὺς κατοίκους τῆς ὑπαίθρου, δυναμώνοντάς τους τὶς καλὲς διαθέσεις, ὥστε νὰ διαδοθεῖ σ\’ ὅλο τὸν κόσμο ἡ γνήσια ἀγάπη ποὺ τρέφετε στὸ Θεό. Κι ἂν καταξιωθοῦμε κι οἱ ἴδιοι κάποτε νὰ ἔλθουμε σὲ σᾶς καὶ νὰ ἐπισκεφθοῦμε τὴν Ἐκκλησία ποὺ εἶναι τροφὸς τῆς εὐσέβειας, θὰ τὴν τιμούσαμε σὰν μητρόπολη τῆς εὐσέβειας. Γιατί ἀπὸ τὰ παλιὰ χρόνια τὴ διοικοῦν ἄνδρες τιμιότατοι καὶ διαλεχτοί τοῦ Θεοῦ, στηριγμένοι στὸν πιστὸ λόγο, τὸ σύμφωνο μὲ τὴ διδαχή. Ἐκεῖνος ποὺ τώρα ἀναδείχθηκε, ἄξιός τους πὼς εἶναι καὶ σεῖς τὸν κρίνατε κι ἐμεῖς μαζί σας τὸ ἐκτιμήσαμε. Μονάχα, εἴθε νὰ φυλαχθεῖτε ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, διαλύοντας τὰ ἁμαρτωλὰ σχέδια τῶν ἐχθρῶν καὶ θέτοντας στὶς ψυχὲς σας δύναμη καὶ σφρίγος γιὰ τὴ φύλαξη τῶν ὅσων σᾶς καλοδόθηκαν.