Ἐννόημα
  Ἐννόημα
 • !

  Εἶναι μυστήριο πῶς γιὰ περισσότερο ἀπὸ 50 χρόνια κανεὶς δὲν εἶδε τὸ μοναδικὸ τῆς τοιχογραφίας «ἡ Παναγία μὲ τὸν Χριστὸ παιδί». Εἶναι ἡ πνευματικὴ δύναμη τοῦ πατρὸς Ἀρσενίου ποὺ ἀποκαλύπτεται στὶς μέρες μας ὅλο καὶ περισσότερο. Καὶ εἶναι ὁ μόνος ποὺ θὰ τολμοῦσε νὰ ζωγραφίσει κάτι τέτοιο καὶ μάλιστα σ’ ἐκείνη τὴν περίοδο.

 • !

  «Ἐλᾶτε σὲ Μένα καὶ Ἐγὼ θὰ σᾶς ἀναπαύσω» σὰν νὰ λέει ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὴν εἰκόνα, μὲ τὰ χέρια ἁπλωμένα. «Μαζί σας εἶμαι ὅλες τὶς ἡμέρες τὶς ζωῆς σας» καὶ να ἡ ἀπόδειξη, φοράει ἐνδυμασία τῶν φυλακισμένων. Τὸν ζωγράφισε σὰν φυλακισμένο!

 • !

  Ἤξερε ὅτι εἶναι καὶ ἐκεῖ μαζί τους, ἀφοῦ καὶ ὁ ἴδιος πέρασε ἀπὸ τὶς φυλακές. Ἀκόμα καὶ τὸ κούρεμα τῶν μαλλιῶν εἶναι ὅμοιο μὲ ἐκεῖνο τῶν φυλακισμένων. Ὁ Χριστὸς ἦταν μαζὶ μὲ τοὺς ταλαιπωρημένους καὶ ἄδικα φυλακισμένους. Οἱ κομμουνιστὲς στέρησαν στοὺς πιστοὺς τὴν ἐξωτερικὴ ἐλευθερία. Ὅμως ἡ ψυχὴ εἶναι ἐλεύθερη νὰ δέχεται τὸν Χριστὸ καὶ πίσω ἀπὸ τὰ κάγκελα. Ὁ Κύριος πέρασε ἀπὸ τὰ κάγκελα μέσα στὶς φυλακὲς καὶ στὸ χιτώνα του ἔμειναν τὰ σημάδια τῶν φυλακισμένων.

Μιὰ μοναδικὴ τοιχογραφία, συγκλονιστικὴ μαρτυρία

 
\"\"
Στὴν Ρουμανία, στὰ τέλη τῶν 50, ἡ κόκκινη κατάρα τοῦ κομμουνισμοῦ κυνηγοῦσε μὲ ἀγριότητα τὸ ἐλὶτ τῆς κοινωνίας – λόγιους, κληρικούς, φοιτητὲς – θεωρώντας ὅτι ἐναντιώνονται στὸ καθεστώς. Ἡ μεγαλύτερη πνευματικὴ μορφὴ τῆς ρουμανικῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ ἱερομόναχος Ἀρσένιος Μπόκα, πέρασε πολλὲς φορὲς τὶς ἔρευνες καὶ τὶς φυλακίσεις – δύο τρεῖς φορὲς γιὰ ἀρκετοὺς μῆνες – καὶ στὸ τέλος, ἐπειδὴ οἱ κομουνιστὲς τὸν φοβόντουσαν – οἱ χιλιάδες πιστοὶ τὸν θεωροῦσαν ἅγιο καὶ οἱ ἄπιστοι τρόμαζαν μπροστὰ στὰ θαύματα ποὺ ἔκανε – διώχθηκε ἀπὸ τὸ μοναστήρι καὶ ἔμεινε ἀργὸς ἀπὸ τὴν ἱεροσύνη γιὰ ὅλη του τὴν ζωή. Τοῦ ἔκλεισαν τὸ στόμα ἀλλὰ ὁ πάτερ Ἀρσένιος συνέχιζε τὸ κήρυγμά του μὲ ἄλλο χάρισμα ποὺ εἶχε: τὴν ἁγιογραφία.

 

 
\"\"

Στὸ Βουκουρέστι, στὸ καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τοῦ Νέου, ἡ τοιχογραφία στὴν μεγάλη ἁψίδα πάνω ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα εἶναι ζωγραφισμένη ἀπὸ τὸν πάτερ Ἀρσένιο. Δούλευε ἐκεῖ ὡς βοηθὸς τοῦ ζωγράφου τοῦ ναοῦ, μαζὶ μὲ ἄλλους βοηθούς. Ἡ μυστικὴ ἀστυνομία τὸν παρακολουθοῦσε συνέχεια γιὰ νὰ βρεῖ ἀφορμὲς νὰ τὸν φυλακίσουν πάλι. Ὁ ἱεροκήρυκας τῆς Ἀληθείας ὅμως δὲν φοβόταν καὶ, ὅπως ὁ Χριστὸς ἐνεργοῦσε θαύματα, ἀλλὰ οἱ ὀφθαλμοὶ ἐκείνων ἦταν κρατημένοι νὰ μὴν καταλαβαίνουν αὐτὰ ποὺ ἔβλεπαν, ἔτσι καὶ αὐτὸς ζωγράφισε ἀλλὰ κανεὶς δὲν τὸ κατάλαβε, μέχρι τὶς ἡμέρες μας. Εἶναι μυστήριο πῶς γιὰ περισσότερο ἀπὸ 50 χρόνια κανεὶς δὲν εἶδε τὸ μοναδικὸ τῆς τοιχογραφίας «ἡ Παναγία μὲ τὸν Χριστὸ παιδί». Εἶναι ἡ πνευματικὴ δύναμη τοῦ πατρὸς Ἀρσενίου ποὺ ἀποκαλύπτεται στὶς μέρες μας ὅλο καὶ περισσότερο. Καὶ εἶναι ὁ μόνος ποὺ θὰ τολμοῦσε νὰ ζωγραφίσει κάτι τέτοιο καὶ μάλιστα σ’ ἐκείνη τὴν περίοδο.

«Ἐλᾶτε σὲ Μένα καὶ Ἐγὼ θὰ σᾶς ἀναπαύσω» σὰν νὰ λέει ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὴν εἰκόνα, μὲ τὰ χέρια ἁπλωμένα. «Μαζί σας εἶμαι ὅλες τὶς ἡμέρες τὶς ζωῆς σας» καὶ να ἡ ἀπόδειξη, φοράει ἐνδυμασία τῶν φυλακισμένων. Τὸν ζωγράφισε σὰν φυλακισμένο!

 

\"\"

Ἤξερε ὅτι εἶναι καὶ ἐκεῖ μαζί τους, ἀφοῦ καὶ ὁ ἴδιος πέρασε ἀπὸ τὶς φυλακές. Ἀκόμα καὶ τὸ κούρεμα τῶν μαλλιῶν εἶναι ὅμοιο μὲ ἐκεῖνο τῶν φυλακισμένων. Ὁ Χριστὸς ἦταν μαζὶ μὲ τοὺς ταλαιπωρημένους καὶ ἄδικα φυλακισμένους. Οἱ κομμουνιστὲς στέρησαν στοὺς πιστοὺς τὴν ἐξωτερικὴ ἐλευθερία. Ὅμως ἡ ψυχὴ εἶναι ἐλεύθερη νὰ δέχεται τὸν Χριστὸ καὶ πίσω ἀπὸ τὰ κάγκελα. Ὁ Κύριος πέρασε ἀπὸ τὰ κάγκελα μέσα στὶς φυλακὲς καὶ στὸ χιτώνα του ἔμειναν τὰ σημάδια τῶν φυλακισμένων.

 

\"\"
 Ἱερομ. Ἀρσένιος Μπόκα (1910-1989)