Ἐννόημα
  Ἐννόημα
 • !

  Ὁ ἀπόστολος Παῦλος πάντα στὸ τέλος τῶν ἐπιστολῶν του ἐκδηλώνει προσωπικὸ ἐνδιαφέρον πρὸς ὅλους τοὺς συνεργούς του καὶ σ’ ἐκείνους ποὺ στάθηκαν χρήσιμοι στὸ ἔργο του. Δὲν παραλείπει νὰ τοὺς χαιρετίση ὅλους ὀνομαστικά, ἔχοντας γιὰ τὸν καθένα κάτι νὰ πρόσθεση κοντὰ στὸ ὄνομά του, γιὰ νὰ ἐκφρράση σ’ αὐτὸν τὴν ἀγάπη του καὶ τὸν ψυχικό του δεσμό. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἁπλὴ φιλοφρόνηση, ἀλλὰ συνείδηση χρέους, ποὺ αἰσθάνεται ὁ μεγάλος Ἀπόστολος πρὸς ὅλους ποὺ συνεργοῦν στὸ ἔργο του, ποὺ δὲν θὰ μποροῦσε μόνος του, χωρὶς τὴν ἀφοσίωση καὶ τὴ συνεργεία τους, νὰ τὸ σήκωση. Μεγάλο παράδειγμα αὐτὸ γιὰ ὅσους ἔχουν ἀνθρώπους κοντά τους, φτάνει μόνο οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ νὰ εἶναι πιστοὶ καὶ ἄφωσιωμενοι.

 • !

  Καὶ δὲν εἶναι τὸ πράγμα χωρὶς σημασία, ὥστε γι’ αὐτὸ νὰ μὴν αἰσθάνεται κάποια ἐσωτερική; καύχηση ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν. Τὴν ἴδια δίκαιη καύχηση μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται καὶ κάθε ἐπίσκοπος καὶ ἱερέας, ὅταν οἱ συγγενεῖς του καὶ τὰ παιδιὰ του εἶναι ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἡ πρώτη ἀπόδειξη πὼς εἶναι καλοὶ ἱερεῖς καὶ ποιμένες.

 • !

  Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι οἰκονομικὸς ὀργανισμός, ὅπως πολλοὶ πιστεύουν καὶ τὴν κατηγοροῦν, ἔχει ὅμως κάποιες ὑλικὲς ἀνάγκες γιὰ τὸ ἔργο της καὶ χρειάζεται κάποιους τίμιους ἀνθρώπους νὰ διαχειρίζωνται τὰ οἰκονομικά της. Μακάρι πάντα μεταξὺ τῶν χριστιανῶν νὰ μὴ μᾶς λείπουν οἱ Ἔραστοι.

Ἕξι ἅγιοι ἀπόστολοι

Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς δώδεκα καὶ τοὺς ἑβδομήντα Ἀποστόλους, γιὰ τοὺς ὁποίους γίνεται λόγος στὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια, εἶναι κι ἄλλοι, ποὺ ἀναφέρονται κυρίως στὶς ἐπιστολὲς τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Εἶναι οἱ συνεργοί του στὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ δὲν παραλείπει νὰ ἀναφέρη τὰ ὀνόματά τους στὸ τέλος τῶν ἐπιστολῶν του. Ἀπὸ τὰ ἀποστολικὰ λοιπὸν χρόνιά μᾶς ἔρχονται τὰ ὀνόματα ἕξι Ἁγίων, τῶν ὁποίων τὴν ἱερὴ μνήμη ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία. Εἶναι ὁ Ὀλυμπᾶς, ὁ Ἠρωδίων, ὁ Ἔραστος, ὁ Σωσίπατρος, ὁ Τέρτιος καὶ ὁ Κούαρτος. Ἀναφέρονται καὶ οἱ ἕξη στὸ δέκατο ἕκτο κεφάλαιο τῆς πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολῆς τοῦ ἀποστόλου Παύλου κι εἶναι κι αὐτοὶ Ἀπόστολοι, μαζὶ μὲ τοὺς δώδεκα καὶ τοὺς ἑβδομήντα.

Ἀπὸ τοὺς ἔξι αὐτοὺς ἁγίους Ἀποστόλους, ἄλλοι εἶναι ἀπὸ κείνους πρὸς τοὺς ὁποίους ὁ ἀπόστολος Παῦλος στέλνει τὴν ἐπιστολὴ κι ἄλλοι εἶναι ἀπὸ κείνους ποὺ βρίσκονται μαζί του. Ἡ πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολὴ γράφτηκε στὴν Κόρινθο κι ἀπὸ κεῖ στάλθηκε στὴ Ρώμη κι ἑπομένως ὁ Σωσίπατρος, ὁ Τέρτιος, ὁ Ἔραστος κι ὁ Κούαρτος βρίσκονται στὴν Κόρινθο, ὁ δὲ Ὀλυμπᾶς κι ὁ Ἠρωδίων βρίσκονται στὴ Ρώμη. Εὔκολα τὸ συμπεραίνομε αὐτὸ ἀπ\’ ὅ,τι γράφει στοὺς προσωπικοὺς χαιρετισμοὺς του ὁ μεγάλος Ἀπόστολος «Ἀσπάσασθε Ἠρωδίωνα τὸν συγγενῆ μου… ἀσπάσασθε Ὀλυμπᾶν».

«Ἀσπάζονται ὑμᾶς… καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου. Ἀσπάζονται ὑμᾶς Ἔραστος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος. Ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος, ὁ γράψας τὴν ἐπιστολήν».

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος πάντα στὸ τέλος τῶν ἐπιστολῶν του ἐκδηλώνει προσωπικὸ ἐνδιαφέρον πρὸς ὅλους τοὺς συνεργούς του καὶ σ\’ ἐκείνους ποὺ στάθηκαν χρήσιμοι στὸ ἔργο του. Δὲν παραλείπει νὰ τοὺς χαιρετίση ὅλους ὀνομαστικά, ἔχοντας γιὰ τὸν καθένα κάτι νὰ πρόσθεση κοντὰ στὸ ὄνομά του, γιὰ νὰ ἐκφρράση σ\’ αὐτὸν τὴν ἀγάπη του καὶ τὸν ψυχικό του δεσμό. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἁπλὴ φιλοφρόνηση, ἀλλὰ συνείδηση χρέους, ποὺ αἰσθάνεται ὁ μεγάλος Ἀπόστολος πρὸς ὅλους ποὺ συνεργοῦν στὸ ἔργο του, ποὺ δὲν θὰ μποροῦσε μόνος του, χωρὶς τὴν ἀφοσίωση καὶ τὴ συνεργεία τους, νὰ τὸ σήκωση. Μεγάλο παράδειγμα αὐτὸ γιὰ ὅσους ἔχουν ἀνθρώπους κοντά τους, φτάνει μόνο οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ νὰ εἶναι πιστοὶ καὶ ἄφωσιωμενοι.

Δυὸ ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους, ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα, ὁ ἕνας στὴ Ρώμη κι ὁ ἄλλος στὴν Κόρινθο, εἶναι καὶ συγγενεῖς τοῦ ἀποστόλου Παύλου\” «Ἀσπάσασθε Ἠρωδίωνα τὸν συγγενῆ μου… Ἀσπάζονται ὑμᾶς», μαζὶ μὲ ἄλλους, «καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου». Δὲν παραλείπει κι ἐδῶ ὁ μεγάλος Ἀπόστολος νὰ φανέρωση τὸ συγγενικό του δεσμὸ μὲ τοὺς δυὸ συνεργούς του καὶ Ἀποστόλους. Καὶ δὲν εἶναι τὸ πράγμα χωρὶς σημασία, ὥστε γι\’ αὐτὸ νὰ μὴν αἰσθάνεται κάποια ἐσωτερική; καύχηση ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν. Τὴν ἴδια δίκαιη καύχηση μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται καὶ κάθε ἐπίσκοπος καὶ ἱερέας, ὅταν οἱ συγγενεῖς του καὶ τὰ παιδιὰ του εἶναι ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἡ πρώτη ἀπόδειξη πὼς εἶναι καλοὶ ἱερεῖς καὶ ποιμένες.

Ἕνας ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα, ὁ Τέρτιος, μόνος του βάζει τὸν χαιρετισμὸ του μέσα στὴν ἐπιστολὴ\” «Ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος, ὁ γράψας τὴν ἐπιστολήν». Αὐτὸς ὁ χαιρετισμὸς πολύ μᾶς συγκινεῖ, ἔτσι μὲ τὸν τρόπο ποὺ διατυπώνεται. Ὁ Τέρτιος εἶναι ὁ γραφέας τοῦ ἀποστόλου Παύλου καὶ πρέπει νὰ ὑποθέσουμε πὼς δὲν εἶναι μόνο ἡ πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολὴ ποὺ ἔγραψε. Μία ὅμως ἐπιστολὴ πάντως δὲν τὴν ἔγραψε ὁ Τέρτιος, κι αὐτὴ εἶναι ἡ πρὸς Γαλάτας ἐπιστολή. Στὸ τέλος τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει\” «Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί», δέστε μὲ πόσο μεγάλα γράμματα σᾶς ἔγραψα μὲ τὸ δικό μου χέρι.

Ὁ Ἔραστος, ἕνας ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους ποὺ ἑορτάζομε σήμερα, εἶναι «ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως», καθὼς τὸν συνιστᾶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος στοὺς χριστιανοὺς τῆς Ρώμης\” «Ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἔραστος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως». Ὁ Ἔραστος λοιπὸν ἤ εἶναι ἕνας χριστιανὸς ἀνώτερος οἰκονομικὸς ὑπάλληλος στὴν Κόρινθο ἤ εἶναι ὁ οἰκονόμος καὶ ταμίας τῆς Ἐκκλησίας Κορίνθου. Τὸ δεύτερο δὲν εἶναι ἀπίθανο, κι ἔχει σημασία γιὰ νὰ τὸ σημείωση ὁ μεγάλος Ἀπόστολος. Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι οἰκονομικὸς ὀργανισμός, ὅπως πολλοὶ πιστεύουν καὶ τὴν κατηγοροῦν, ἔχει ὅμως κάποιες ὑλικὲς ἀνάγκες γιὰ τὸ ἔργο της καὶ χρειάζεται κάποιους τίμιους ἀνθρώπους νὰ διαχειρίζωνται τὰ οἰκονομικά της. Μακάρι πάντα μεταξὺ τῶν χριστιανῶν νὰ μὴ μᾶς λείπουν οἱ Ἔραστοι. Ἀμήν.