Ὅταν προσεύχεται κανεὶς καρδιακά, κάποτε τοῦ δίνεται ἕνας λόγος. Αὐτὸς ὁ λόγος γεννᾶ καὶ ἄλλους λόγους. Ἔτσι ἀνοίγεται ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, συλλαμβάνει τὸ νόηµα ὁλοκλήρου τῆς Ἁγίας Γραφῆς.(π. Σωφρόνιος)