Ὅπως ὁ ἥλιος εἶναι φῶς στὸ σῶμα, ἔτσι καὶ ἡ προσευχή εἶναι φῶς στὴν ψυχή ……………………………….. ( Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος )