Ὁ κόσμος δὲν ἔμαθε ἀκόμα στὰ πλούτη τῆς ὀλιγάρκειας. (Κικέρων)