Ὁ Θεὸς ἐξέλεξε τοὺς πτωχοὺς τοῦ κόσμου τούτου ὡς κληρονόμους τῆς βασιλείας του ( Ἐπιστολὴ Ἰακώβου )