Ἡ πόλη μας ἔχει καταστήσει τὸ ὄνομα τῶν Ἑλλήνων νὰ φαίνεται ὅτι εἶναι ὄνομα ὄχι πλέον τοῦ γένους, ἀλλά τῆς διανοίας. (Ἰσοκράτης)