Ἡ πίστη εἶναι ἡ προϋπόθεση τῆς γνώσης. (Ἱερός Αὐγουστῖνος)