Ἡ μοῖρα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ χαρακτήρας του. (Ἡράκλειτος)