Ἔργον ἐκπεράνας, εὔφρανε φίλους, πνοῇ βιαίᾳ, καὶ πυρὸς γλωττήμασι, νείμας τὸ Πνεῦμα Χριστός, ὡς ὑπέσχετο.