Ἐκπαίδευση εἶναι ἡ προοδευτικὴ ἀνακάλυψη τῆς ἄγνοιάς μας. (Will Durant)